Hur kommuniceras olika platsers och destinationers pluralitet? Hur representeras och upplevs dessa? Vem kontrollerar dem, vem inkluderas, hur hanteras konflikter och vilkas åsikter anses legitima? Detta projektets mål är att sätta sig in i och hitta svar på dessa frågeställningar. Turismens potential att stärka relationer och bidra till interkulturella utbyten mellan människor ska också utforskas. 

OI-forskare har tilldelats projektstöd från Formas inom utlysningen Hållbar turism och besöksnäring. Den totala budgeten för projektet är 15,5 miljoner och förvaltas av Malmö universitet med Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Eva Maria Jernsand (företagsekonomi) och Helena Kraff (design) har beviljats medel för 50% forskning vardera under fyra år (2019-2022).

Projektets övergripande syfte är att utforska turismens roll i mångkulturella samhällen (TiMS), främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete. TiMS originalitet ligger i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper design, socialt arbete, migrationsstudier och marknadsföring. Henrietta Palmer från Mistra Urban Futures deltar i projektet som stöd i den transdisciplinära forskningen.

Projektmålen är att förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; samt att utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer.