Ett blogginlägg av Andreas Diedrich

Andreas Diedrich kommer att delta i innovationsprojektet ”Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration” som fått finansiering beviljat av VINNOVA (2020-2022). Det är ett samverkansprojekt som drivs av en kombination av starka aktörer inom svenska för invandrare (SFI), universitet och högskolor, näringsliv och ideella organisationer som med sammanlagd kraft kan utveckla hållbara lösningar kring hur man kan stödja och hjälpa utrikes födda att bli integrerade med hjälp av mobil teknik. Projektet koordineras av Folkuniversitetet och bedrivs vid Göteborgs universitet.

Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp kring språkintegrationen i Sverige. Det finns ett stort behov av att hitta framgångsrika sätt att öka integrationen för utrikes födda kvinnor och män i det svenska samhället, där brist på tillräckliga språkkunskaper är ett stort hinder, i synnerhet för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Vi ser en tydlig koppling mellan bland annat svaga språkkunskaper och ökade klyftor i samhället vilket leder till segregation.

Utrikes födda personer är involverade i projektet från start och i utvecklingen från att identifiera behov till att ta fram lösningar genom att projektet tillvaratar deras erfarenheter och synpunkter. I våra förstudier har vi lagt grunden för att förstå målgruppens förutsättningar, behov och önskemål. Vi har etablerat kontakt med olika företag, myndigheter och utbildningsorganisationer under steg ett-projektet. Projektet är i hög grad användardrivet för att samverka och hitta lösningar på utmaningarna i integrationen.

Avsikten med projektet är att stödja utrikes födda i att kunna navigera i samhället och utveckla sina språkkunskaper. Genom språket kan man få möjlighet att hantera sociala koder, konventioner, vanor och kulturer. Våra olika kompetenser och perspektiv inom projektet bidrar till lösningen; ett starkt nationellt digitalt verktyg som ger användaren redskap för att bl.a. träna yrkesspråk, utveckla muntlig färdighet och kommunicera med andra.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV…

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Blogg av Emma Ek Österberg forskare i Organizing IntegrationJag tog tåget över sundet. Till Köpenhamn där FLOW, ett interdisciplinärt forskningsprogram om migration och integration, höll sin slutkonferens den 4:e och 5:e november. Programmet startade 2017 vid Aalborgs...

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Under 2017/18 engagerade vi oss för att kartlägga initiativ för att stödja utrikesfödds till arbete i StorGöteborg med syfte att förstå frågor som vilka typer av initiativ finns det, hur organiseras de och vilka aktörer är inblandade. Vad har hänt sedan sist?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Ett blogginlägg av Emma Ek ÖsterbergArbetsmarknadsintegration, ja insatser för integration överlag, görs av en mängd aktörer - offentliga organisationer, civilsamhället och näringslivet. Kommunernas roll i detta är både viktig och mångfacetterad. De är ofta...

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...

Välvillig diskriminering

Välvillig diskriminering

En forskarartikel från 2018 visade hur personer som jobbar inom HR på stora företag inte ser att de mångfaldsinitiativen de initierar kan bidrar till att reproducera ojämlikhet. Läs mer i vårt blogginlägg

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Redan tidigt när vi började observationerna under vår kartläggning 2017 av initiativ för arbetsmarknadsintegration började vi förstå att ordet integration är ett ord som i praktiken får många betydelser. Vid en närmare fördjupning av initiativen upptäckte vi en mängd...

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

I arbetet med att åstadkomma integration finns många aktörer med olika syn på integration. Många efterlyser ett helhetsperspektiv som ofta saknas, slår forskare Nanna Gillberg från Organizing Integration fast.  Sedan 2018 är samhällsorienteringskurser en obligatorisk...

Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann ”projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer